Stora talija grasina mirtimi
2008-12-05 00:00:00

"Gamma" nuotr.
Rie­ba­lai ant ta­li­jos di­di­na prieš­lai­kės mir­ties ri­zi­ką net gi ta­da, jei žmo­gaus svo­ris yra nor­ma­lus. To­kią iš­va­dą pa­da­rė ke­lių Eu­ro­pos ty­ri­mų ins­ti­tu­tų moks­li­nin­kai, iš­ana­li­za­vę 360 tūkst. žmo­nių duo­me­nis.

Di­de­lio mas­to ty­ri­mo iš­va­da – kiek­vie­ni 5 pa­pil­do­mi cen­ti­met­rai prieš­lai­kės mir­ties ri­zi­ką mo­te­rims di­di­na 13 proc., vy­rams – 17 proc.

Pa­sak moks­li­nin­kų, ri­zi­kos gru­pei pri­klau­so ir tie žmo­nės, ku­rių nors svo­rio ir ūgio san­ty­kis yra nor­ma­lus, ta­čiau ta­li­jos ap­im­tis yra per di­de­lė.

Vy­rams, ku­rių ta­li­jos ap­im­tis yra 119 cm, prieš­lai­ki­nės mir­ties ri­zi­ka yra dvi­gu­bai di­des­nė nei tiems, ku­rių ta­li­ja – 80 cm (ana­lo­giš­kai mo­te­rims – 99 ir 64,7 cm).

Ste­bė­ji­mai bu­vo pra­dė­ti prieš 10 me­tų. Vi­du­ti­nis ty­ri­me da­ly­va­vu­sių žmo­nių am­žius – 51 me­tai. Per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mi­rė 14 723 sa­va­no­riai.

Pa­sak ty­ri­me da­ly­va­vu­sio Lon­do­no Im­pe­ra­to­riš­ko­jo ko­le­džo pro­fe­so­riaus Eli­jo Ri­bo­li, gau­ti re­zul­ta­tai moks­li­nin­kams bu­vo ne­ti­kė­ti. „Yra tik ke­lios in­di­vi­du­a­lios cha­rak­te­ris­ti­kos, ga­lin­čios taip pa­di­din­ti prieš­lai­kės mir­ties ri­zi­ką ir ne­pri­klau­san­čios nuo rū­ky­mo bei al­ko­ho­lio var­to­ji­mo“, - tei­gė pro­fe­so­rius.

Tie­sa, moks­li­nin­kai dar ne­ga­li tiks­liai pa­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­pil­do­mo rie­ba­lai ant ta­li­jos di­di­na anks­ty­vos mir­ties ri­zi­ką.
Vo­kie­ti­jos mi­ty­bos ins­ti­tu­to dak­ta­ras To­bi­jas Piš­to­nas tei­gia, kad pil­vi­niai rie­ba­lai šiek tiek ski­ria­si nuo ki­tų or­ga­niz­mo rie­ba­lų ir ga­li bū­ti kai ku­rių lė­ti­nių li­gų at­si­ra­di­mo prie­žas­tis.

Straips­ny­je, ku­ris bu­vo iš­spaus­din­tas žur­na­le „New En­gland Jour­nal of Me­di­ci­ne“, ty­ri­mo va­do­vai re­ko­men­duo­ja šei­mos gy­dy­to­jams re­gu­lia­riai ma­tuo­ti pa­cien­tų ta­li­jos ap­im­tį. Jų nuo­mo­ne, tai - pa­pras­tas ir pi­gus bū­das svei­ka­tos būk­lei įver­tin­ti.
 

Atspausdinta iš http://eli.mama.lt/naujiena/stora-talija-grasina-mirtimi
2020-09-23 23:38:49